Řízení dodavatelského řetězce

ZETA Supply Chain Management

V dnešní globalizované společnosti je kvalitní partnerská spolupráce v průběhu celého procesu vytváření nových hodnot takřka životně důležitým předpokladem. Společnost ZETA proto považuje profesionální Supply-Chain-Management za nezbytnou podmínku fungování ve všech oblastech.

Nabízíme

Firma ZETA chápe Supply-Chain-Management jako řízení souhry jednotlivých subjektů působících v nejrůznějších oblastech:

Klasické funkce zásobovacího řetězce jako nákup, zásobování a skladová logistika proto doplňují ve firmě ZETA podpůrné funkce jako správa databáze dílů, správa certifikátů a Supplier Quality Assurance (SQA).

V popředí však stále stojí optimální organizace všech materiálových toků – od dodavatelů až po konečné zákazníky.

Co můžeme nabídnout

 • spolehlivé portfolio dodavatelů
 • zajištění kvality dodavatelů
 • začlenění dodavatelů
 • vytvoření ucelené strategie nákupu
 • skladovou logistiku
 • zjištění možných úspor

Výhody pro zákazníky

 • spolehlivé portfolio dlouholetých osvědčených dodavatelů
 • přímý přístup na trh
 • permanentní vyhledávání nových dodavatelů
 • kvalifikace stávajících a nových dodavatelů prostřednictvím SQA
 • zjištění možných úspor

 

 

Výhody pro naše dodavatele

 • začlenění dodavatelů 
 • cílený rozvoj dodavatelů
 • vývoj a použití strategií
 • posilování inovačního potenciálu
 • spolupráce při vývoji produktů

Strategický a operativní nákup

Strategický nákup zpracovává na základě konkrétních potřeb a infrastruktury mapu dodavatelů, vytipovává nové dodavatele a provádí jejich vyhodnocení. Úkolem Strategického nákupu je příprava poptávkového řízení, shromažďování nabídek včetně přehledu cenových relací až po vyjednávání o ceně. Následně přebírá štafetu Operativní nákup, jenž zpracovává objednávky, potvrzuje zakázky a dohlíží na jejich plnění.

Řízení toku materiálu

Po odeslání zakázky zpracuje Zásobování plán zajištění zásob, v němž je pro každou z položek uveden přesný termín dodání. Takto sestavený plán „díl po dílu“ je následně konfrontován s termíny spotřeby a zprostředkovává každodenní informovanost o dodacích lhůtách jednotlivých položek. S využitím tohoto plánu nákupu je možno sledovat a operativně řídit nejen spotřebu materiálu, nýbrž také veškeré s ní související procesy. Průběžnou kontrolou dodacích lhůt materiálu a důsledným řízením změn dílů je zabezpečeno, že nedojde ke zpoždění výroby Vámi objednaného zařízení.

Profesionální systém řízení dodavatelů

ZETA považuje své dodavatele za strategické partnery. Proto se při práci s našimi dodavateli zaměřujeme především na optimalizaci se střednědobou a dlouhodobou perspektivou. Na základě konkrétních strategií nákupu se snažíme co nejpřesněji stanovit taková opatření, která zajistí další rozvoj našich dodavatelů, a tím neustále zvyšovat kvalitu dodávaného zboží anebo snižovat nákupní ceny. Hlavními nástroji pro řízení dodavatelů jsou systematický výběr dodavatelů a jejich následné začlenění do systému společnosti ZETA, průběžné monitorování dosahovaných výsledků a cílená podpora rozvoje dodavatelů. Našim dodavatelům průběžně pomáháme v rámci našeho systému zajištění kvality u dodavatele k tomu, aby splňovali vysoké nároky, kladené na kvalitu dodávek.

Skladová logistika

Na úspěšnost firmy má značný vliv také způsob uskladnění zboží a materiálu. Jednou z nutných podmínek pro hladký chod naší firmy je bezvadně fungující skladová logistika. Jedině tak lze předcházet buď výpadkům ve výrobě z důvodu chybějícího materiálu, anebo naopak příliš vysokým nákladům zaviněným nepřiměřeně velkými skladovými zásobami. K základním činnostem skladového hospodářství patří přejímka zboží, jeho uskladnění, uchovávání ve vhodných podmínkách a jeho výdej.

Organizace dopravy

Doprava je řízena od podání poptávky dopravy nákladu, přes výběr správného dopravního prostředku až po avizování systémem SCM. V případě potřeby je možno zajistit kompletní celní řízení včetně vystavení dokladů o zaplacení celních poplatků a sledování nákladu až na místo určení.

 
Share page